โรงเรียนบ้านบางนายสี

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

ข้อมูลบุคคลากร

นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวชมภูนุช พัดตันครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวดวงกมล ลำทุมลักษณ์ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายทัตพงศ์ เพ็ชรทองช่วยครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายวิรัช ทองเสนนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวถาวรีย์ ไกรเมศวร์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายประยุกต์ บุญญาเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวนันทนา โล่ทองครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด