โรงเรียนบ้านบางนายสี

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

315755179_551656920304262_392632152087348436_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒

1082330113-20191104-133128

นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบางนายสี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 หมู่ 6 ตำบลบางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา เดิมชื่อ โรงเรียนดรุณศรีพิทยา โดยมีผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ นายศักดิ์ การะเกตุนายเอี่ยม จันทิมา และนายบุญมาก กาญจนกุล เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4ต่อมาในปีการศึกษา 2523 ได้ขยายชั้นเรียน จากที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ผู้บริหาร 1 คน ครู จำนวน 3 คน ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1 คน นักการภารโรง 1 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“จัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานชาติ ”

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามมาตรฐานของ สมศ. มีความสามารถโดยส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีมาใช้
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. จัดระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ปรับกระบวนทัศน์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี